Có 2 kết quả:

不愤不启 bù fèn bù qǐ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ不憤不啟 bù fèn bù qǐ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

a student shall not be enlightened until he has tried hard by himself (idiom)

Từ điển Trung-Anh

a student shall not be enlightened until he has tried hard by himself (idiom)