Có 1 kết quả:

不共戴天 bù gòng dài tiān ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄞˋ ㄊㄧㄢ

1/1

Từ điển phổ thông

không đội trời chung

Từ điển Trung-Anh

(1) (of enemies) cannot live under the same sky
(2) absolutely irreconcilable

Một số bài thơ có sử dụng