Có 2 kết quả:

不顧 bù gù不顾 bù gù

1/2

bù gù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in spite of
(2) regardless of