Có 3 kết quả:

不及 bù jí ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ不吉 bù jí ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ簿籍 bù jí ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ

1/3

bù jí ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unlucky
(2) inauspicious
(3) ominous

bù jí ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) account books
(2) registers
(3) records