Có 2 kết quả:

不及物动词 bù jí wù dòng cí不及物動詞 bù jí wù dòng cí

1/2

Từ điển Trung-Anh

intransitive verb

Từ điển Trung-Anh

intransitive verb