Có 1 kết quả:

不假思索 bù jiǎ sī suǒ

1/1

bù jiǎ sī suǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to act without taking time to think (idiom); to react instantly
(2) to fire from the hip