Có 2 kết quả:

不見兔子不撒鷹 bù jiàn tù zi bù sā yīng ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄨˋ ㄅㄨˋ ㄙㄚ ㄧㄥ不见兔子不撒鹰 bù jiàn tù zi bù sā yīng ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄨˋ ㄅㄨˋ ㄙㄚ ㄧㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) you don't release the hawk until you've seen the hare (idiom)
(2) one doesn't act without some incentive

Từ điển Trung-Anh

(1) you don't release the hawk until you've seen the hare (idiom)
(2) one doesn't act without some incentive