Có 1 kết quả:

不可避 bù kě bì

1/1

bù kě bì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

unavoidable