Có 1 kết quả:

不可解 bù kě jiě

1/1

bù kě jiě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

insoluble (i.e. impossible to solve)