Có 1 kết quả:

不可靠 bù kě kào

1/1

bù kě kào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

unreliable