Có 1 kết quả:

不可逆 bù kě nì

1/1

bù kě nì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

irreversible