Có 2 kết quả:

不可数集 bù kě shuò jí不可數集 bù kě shuò jí

1/2

Từ điển Trung-Anh

uncountable set (math.)

Từ điển Trung-Anh

uncountable set (math.)