Có 1 kết quả:

不可逾越 bù kě yú yuè

1/1

bù kě yú yuè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) impassable
(2) insurmountable
(3) insuperable