Có 2 kết quả:

不明覺厲 bù míng jué lì ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄧˋ不明觉厉 bù míng jué lì ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

although I don't understand it, it seems pretty awesome (Internet slang)

Từ điển Trung-Anh

although I don't understand it, it seems pretty awesome (Internet slang)