Có 2 kết quả:

不念旧恶 bù niàn jiù è ㄅㄨˋ ㄋㄧㄢˋ ㄐㄧㄡˋ 不念舊惡 bù niàn jiù è ㄅㄨˋ ㄋㄧㄢˋ ㄐㄧㄡˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

do not recall old grievances (idiom, from Analects); forgive and forget

Từ điển Trung-Anh

do not recall old grievances (idiom, from Analects); forgive and forget