Có 2 kết quả:

不怕神一样的对手,就怕猪一样的队友 bù pà shén yī yàng de duì shǒu , jiù pà zhū yī yàng de duì yǒu不怕神一樣的對手,就怕豬一樣的隊友 bù pà shén yī yàng de duì shǒu , jiù pà zhū yī yàng de duì yǒu

1/2

Từ điển Trung-Anh

a boneheaded teammate can do you more harm than the most formidable opponent (idiom)

Từ điển Trung-Anh

a boneheaded teammate can do you more harm than the most formidable opponent (idiom)