Có 2 kết quả:

不时之需 bù shí zhī xū不時之需 bù shí zhī xū

1/2

Từ điển Trung-Anh

a possible period of want or need

Từ điển Trung-Anh

a possible period of want or need

Một số bài thơ có sử dụng