Có 2 kết quả:

布氏杆菌病 bù shì gǎn jūn bìng ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ布氏桿菌病 bù shì gǎn jūn bìng ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

brucellosis (undulant fever or Mediterranean fever)

Từ điển Trung-Anh

brucellosis (undulant fever or Mediterranean fever)