Có 2 kết quả:

不随意肌 bù suí yì jī ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ ㄐㄧ不隨意肌 bù suí yì jī ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ ㄐㄧ

1/2

Từ điển Trung-Anh

involuntary muscle

Từ điển Trung-Anh

involuntary muscle