Có 2 kết quả:

不稳性 bù wěn xìng ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄒㄧㄥˋ不穩性 bù wěn xìng ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄒㄧㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

instability

Từ điển Trung-Anh

instability