Có 2 kết quả:

不无小补 bù wú xiǎo bǔ不無小補 bù wú xiǎo bǔ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) not be without some advantage
(2) be of some help

Từ điển Trung-Anh

(1) not be without some advantage
(2) be of some help