Có 1 kết quả:

步行街 bù xíng jiē

1/1

bù xíng jiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) car-free zone
(2) pedestrian street