Có 2 kết quả:

不虚此行 bù xū cǐ xíng ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄘˇ ㄒㄧㄥˊ不虛此行 bù xū cǐ xíng ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄘˇ ㄒㄧㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) the trip has not been made in vain
(2) the trip has been well worthwhile
(3) it's been a worthwhile trip

Từ điển Trung-Anh

(1) the trip has not been made in vain
(2) the trip has been well worthwhile
(3) it's been a worthwhile trip