Có 2 kết quả:

不厌其烦 bù yàn qí fán不厭其煩 bù yàn qí fán

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) not to mind taking all the trouble (idiom)
(2) to take great pains
(3) to be very patient

Từ điển Trung-Anh

(1) not to mind taking all the trouble (idiom)
(2) to take great pains
(3) to be very patient