Có 2 kết quả:

不要在一棵树上吊死 bù yào zài yī kē shù shàng diào sǐ ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄗㄞˋ ㄧ ㄎㄜ ㄕㄨˋ ㄕㄤˋ ㄉㄧㄠˋ ㄙˇ不要在一棵樹上吊死 bù yào zài yī kē shù shàng diào sǐ ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄗㄞˋ ㄧ ㄎㄜ ㄕㄨˋ ㄕㄤˋ ㄉㄧㄠˋ ㄙˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) don't insist on only taking one road to Rome (idiom)
(2) there's more than one way to skin a cat

Từ điển Trung-Anh

(1) don't insist on only taking one road to Rome (idiom)
(2) there's more than one way to skin a cat