Có 1 kết quả:

不一定 bù yī dìng

1/1

bù yī dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not necessarily
(2) maybe

Một số bài thơ có sử dụng