Có 2 kết quả:

不易之論 bù yì zhī lùn不易之论 bù yì zhī lùn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) perfectly sound proposition
(2) unalterable truth
(3) irrefutable argument

Từ điển Trung-Anh

(1) perfectly sound proposition
(2) unalterable truth
(3) irrefutable argument