Có 1 kết quả:

不在意 bù zài yì

1/1

bù zài yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pay no attention to
(2) not to mind