Có 1 kết quả:

不治之症 bù zhì zhī zhèng

1/1

bù zhì zhī zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

incurable disease