Có 2 kết quả:

步驟 bù zhòu ㄅㄨˋ ㄓㄡˋ步骤 bù zhòu ㄅㄨˋ ㄓㄡˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) procedure
(2) step

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

(1) procedure
(2) step