Có 1 kết quả:

不主故常 bù zhǔ gù cháng

1/1

bù zhǔ gù cháng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

not to stick to the old conventions