Có 2 kết quả:

步驟 bù zòu ㄅㄨˋ ㄗㄡˋ步骤 bù zòu ㄅㄨˋ ㄗㄡˋ

1/2

Từ điển phổ thông

các bước tiến hành một việc gì

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển phổ thông

các bước tiến hành một việc gì