Có 2 kết quả:

步驟 bù zòu步骤 bù zòu

1/2

bù zòu [bù zhòu]

phồn thể

Từ điển phổ thông

các bước tiến hành một việc gì

Một số bài thơ có sử dụng

bù zòu [bù zhòu]

giản thể

Từ điển phổ thông

các bước tiến hành một việc gì