Có 2 kết quả:

不做亏心事,不怕鬼敲门 bù zuò kuī xīn shì , bù pà guǐ qiāo mén ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄎㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ ㄍㄨㄟˇ ㄑㄧㄠ ㄇㄣˊ不做虧心事,不怕鬼敲門 bù zuò kuī xīn shì , bù pà guǐ qiāo mén ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄎㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ ㄍㄨㄟˇ ㄑㄧㄠ ㄇㄣˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) He who never wrongs others does not fear the knock in the night.
(2) Rest with a clear conscience.

Từ điển Trung-Anh

(1) He who never wrongs others does not fear the knock in the night.
(2) Rest with a clear conscience.