Có 1 kết quả:

嚓嚓 cā cā ㄘㄚ ㄘㄚ

1/1

cā cā ㄘㄚ ㄘㄚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(onom.) screech