Có 2 kết quả:

才貌双全 cái mào shuāng quán才貌雙全 cái mào shuāng quán

1/2

Từ điển Trung-Anh

talented and good-looking (idiom)

Từ điển Trung-Anh

talented and good-looking (idiom)