Có 2 kết quả:

採風 cǎi fēng采风 cǎi fēng

1/2

cǎi fēng

phồn thể

Từ điển phổ thông

sưu tập các bài hát cổ truyền

Từ điển Trung-Anh

to collect local cultural material (recording folk songs, taking photos etc)

Một số bài thơ có sử dụng

cǎi fēng

giản thể

Từ điển phổ thông

sưu tập các bài hát cổ truyền

Từ điển Trung-Anh

to collect local cultural material (recording folk songs, taking photos etc)