Có 1 kết quả:

彩虹蜂虎 cǎi hóng fēng hǔ

1/1

cǎi hóng fēng hǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rainbow bee-eater (Merops ornatus)