Có 1 kết quả:

菜包子 cài bāo zi ㄘㄞˋ ㄅㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) steamed bun stuffed with vegetables
(2) (fig.) useless person
(3) a good-for-nothing