Có 1 kết quả:

菜籽 cài zǐ

1/1

cài zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vegetable seeds
(2) rapeseed