Có 2 kết quả:

参股 cān gǔ參股 cān gǔ

1/2

cān gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

equity participation (finance)

cān gǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

equity participation (finance)