Có 2 kết quả:

参考材料 cān kǎo cái liào參考材料 cān kǎo cái liào

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) reference material
(2) source documents

Từ điển Trung-Anh

(1) reference material
(2) source documents