Có 2 kết quả:

残本 cán běn殘本 cán běn

1/2

cán běn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

extant fragment (of book)

cán běn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

extant fragment (of book)