Có 2 kết quả:

蚕菜 cán cài蠶菜 cán cài

1/2

cán cài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Malabar spinach
(2) Basella alba

cán cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Malabar spinach
(2) Basella alba