Có 2 kết quả:

残冬腊月 cán dōng là yuè殘冬臘月 cán dōng là yuè

1/2

Từ điển Trung-Anh

final days of the lunar year

Từ điển Trung-Anh

final days of the lunar year