Có 2 kết quả:

灿烂 càn làn燦爛 càn làn

1/2

càn làn

giản thể

Từ điển phổ thông

rực rỡ

Từ điển Trung-Anh

(1) to glitter
(2) brilliant
(3) splendid