Có 1 kết quả:

草本植物 cǎo běn zhí wù

1/1

cǎo běn zhí wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

herbaceous plant