Có 2 kết quả:

测量工具 cè liáng gōng jù測量工具 cè liáng gōng jù

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) gauge
(2) measuring tool

Từ điển Trung-Anh

(1) gauge
(2) measuring tool