Có 2 kết quả:

层报 céng bào層報 céng bào

1/2

céng bào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to report to higher authorities through layers of hierarchy

céng bào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to report to higher authorities through layers of hierarchy