Có 2 kết quả:

层级 céng jí層級 céng jí

1/2

céng jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) level
(2) hierarchy

céng jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) level
(2) hierarchy