Có 2 kết quả:

曾經 céng jīng曾经 céng jīng

1/2

céng jīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) once
(2) already
(3) former
(4) previously
(5) ever
(6) (past tense marker used before verb or clause)